LOGO

Onsite Reviews

C-TOUCH SHENZHEN 2016 Onsite Review

(Click to view more)

C-TOUCH SHENZHEN 2015 Onsite Review

(Click to view more)

C-TOUCH SHENZHEN 2014 Onsite Review

(Click to view more)

C-TOUCH SHENZHEN 2014 subway advertising everywhere

(Click to view more)

C-TOUCH SHENZHEN 2013 VIP exchange dinner

(Click to view more)

C-TOUCH SHENZHEN 2013 Onsite Review

(Click to view more)

2013 Shenzhen International Touchscreen Tech Forum Onsite Review

(Click to view more)

 

2015-04-02-02en.jpg

Creative Marketing Opportunities.jpg

DayTime
Friday , Nov 2410:00-17:00
Saturday, Nov 259:00-17:00
Sunday, Nov 269:00-15:00
Visitor Hotline:0086 010 - 5763 1828